Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2022

W dniu 11 marca 2022r. Miasto Radomsko  podpisało z Wojewodą Łódzkim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Na realizację Zadania Miasto otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 703 150,00 zł.

 

Realizacja zadania została powierzona Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomsku.

Program zakłada  objęcie 40 osób usługami asystencji osobistej, w tym:

- 28 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

- 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- 2 dzieci do 16 r. ż. spełniające kryteria Programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku ogłasza nabór Uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
  w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00
 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 i 26,
 • mailowo: mops@mops-radomsko.pl

Program realizowany jest do 31.12.2022 r.

Informacje o Programie i zasadach uczestnictwa

Cel  Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego  życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji i zadań za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów!

Pełny zakres form wsparcia zawiera „Karta zakresu usług asystenta”

Usługa asystencji osobistej jest NIEODPŁATNA

Kto może skorzystać z usług asystencji osobistej

Program skierowany jest do:

 1. dzieci do 16.roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym albo
  • traktowane na równi do w/w.
 • Usługi asystencji osobistej przyznawane są na podstawie uzupełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 
 • Do Karty Zgłoszenia do programu odbiorca załącza kserokopię dokumentów dot. uprawnień wskazanych w Karcie Zgłoszenia. Na Karcie Zgłoszenia do programu pracownik socjalny potwierdza własnoręcznym podpisem  uprawnienia do usług.
 • Za wiedzą i zgodą osoby z niepełnosprawnością zgłoszenia przyjmowane są także za pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci oraz podmioty i osoby wskazane w Karcie Zgłoszenia do programu).

Zgłoszenie pisemne powinno zawierać następujące informacje o odbiorcy usługi:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,
 4. informacje na temat ograniczeń osoby z niepełnosprawnością w zakresie komunikowania się lub poruszania się,
 5. oczekiwania dotyczące usług (np. zakres, czas, częstotliwość, miejsce),
 6. imię i nazwisko / nazwa podmiotu zgłaszającego potrzebę usługi.

Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji i uszczegółowieniu przez pracowników socjalnych.

W związku z dodatkowym założeniem Programu dot. grupy docelowej aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją – wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane w ww. zakresie, tak by ostateczna lista osób objętych wsparciem spełniała kryteria Programowe.

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,  nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

Odpłatność za usługi

 • Usługi są świadczone bezpłatnie (godzina usługi – 60 minut).
 • Dodatkowe koszty związane z wykonywaniem czynności asystenckich (np. opłata za bilet do kina, na mecz), ponosi odbiorca usług.

Czas trwania usługi

 • Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 6.00 - 22.00, z zastrzeżeniem świąt określonych w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tzn. 1 stycznia; 6 stycznia; pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy;1 maja; 3 maja; pierwszy dzień Zielonych Świątek; dzień Bożego Ciała; 15 sierpnia; 1 listopada; 11 listopada; 25 i 26 grudnia).
 • Odbiorca może korzystać z usług w wymiarze od 1 godziny - do 15 godzin w tygodniu

Autor: Iwona Broszkiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie