Program „Asystent osobisty osoby z niepłnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2023

W dniu 16 sierpnia 2023 r. ogłoszony został nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024,realizowany ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł.

O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Szczgółowe informacje o naborze do Programu dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dlajednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Autor: Iwona Broszkiewicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie