Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 25 kwietnia 2019Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych » Edukacja »

   Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna"

 

Na mocy w/w rozporządzenia, w 2012 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana - niezależnie od kryterium dochodowego - uczniom:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–3

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Wartość pomocy dla tych uczniów nie może przekroczyć kwoty:

  • 180 zł – dla ucznia realizującego kształcenie w klasach I–III szkoły podstawowej lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • 210 zł – dla ucznia realizującego kształcenie w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • 325 zł – dla ucznia realizującego kształcenie w gimnazjum, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • 352 zł – dla ucznia realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II–III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II–III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II–III technikum uzupełniającego oraz w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w liceum plastycznym i w klasach VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 13:53:08, Dodał: Maciej Krzyszkowski