Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
niedziela, 19 maja 2019Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych » Edukacja »

   Uprawnienia w szkolnictwie wyższym

 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 dodaje do katalogu podstawowych zadań uczelni stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

W szczególności, uczelnia publiczna otrzymuje z budżetu państwa dotacje na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, zaś na zadania związane ze stwarzaniem tym osobom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia - zarówno uczelnia publiczna, jak i niepubliczna.

Zgodnie z art.162 Ustawy, postanowienia regulaminu studiów w uczelniach muszą zapewniać warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z art. 169 ust. 5 Ustawy, warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych, przeprowadzanych w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.

Student, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Pomoc materialną w formie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych może otrzymać także doktorant. Prawo do ubiegania się o stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności mają studenci i doktoranci zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 14:00:36, Dodał: Maciej Krzyszkowski