Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
niedziela, 19 maja 2019Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 
 

Program "STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" ma na celu wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a także stworzenie warunków mobilizujących osoby niepełnosprawne do kształcenia ustawicznego.

Adresaci programu:

 1. osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
  1.  studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
  2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  3. uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
  5. uczniami szkół policealnych,
  6. studentami uczelni zagranicznych,
  7. studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub systemie niestacjonarnym,
  8. mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
 2. osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które spełniają łącznie następujące warunki:
  1.  były uczestnikami programu posiadając znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  2. uzyskały orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w trakcie uczestnictwa w programie, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku nauki, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – co najmniej pierwszego semestru nauki.

W tej sytuacji pomoc finansowa może zostać przyznana wyłącznie do czasu ukończenia przez wnioskodawcę nauki w ramach tej formy kształcenia w trakcie której nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności na lekki.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby:

 1. które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
 2. które w przeszłości były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie - wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON.

Formy pomocy:

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez wnioskodawcę:

 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w szczególności:
  1. zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  2. dojazdów,
  3. związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
  4. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
  5. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
  6. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania wyłącznie na pokrycie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania, jaką może uzyskać wnioskodawca, w jednym półroczu nauki uzależniona jest od jego średnich miesięcznych dochodów brutto.
Kwota ta wyliczana jest wg następujących zasad:

 1. wnioskodawca, który prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodziną i którego średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym:
  • jest mniejszy lub równy 120% najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. jest to 1531,20 zł) – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. pięciokrotność najniższego wynagrodzenia wynosi 6380 zł),
  • jest większy niż 120% najniższego wynagrodzenia lecz nie przekracza 220% najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. 220% najniższego wynagrodzenia wynosi  2807,20 zł) – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości czterokrotności najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. czterokrotność najniższego wynagrodzenia wynosi 5104 zł),
  • jest większy niż 220% najniższego wynagrodzenia – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości trzykrotności najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. trzykrotność najniższego wynagrodzenia wynosi – 3828 zł);
 2. wnioskodawca, który jest osobą samodzielnie gospodarującą i którego średni miesięczny dochód brutto:
  • jest mniejszy lub równy 150% najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. jest to 1914,00 zł) – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności najniższego wynagrodzenia,
  • jest większy niż 150% najniższego wynagrodzenia lecz nie przekracza 250% najniższego wynagrodzenia (w 2012 r. 250% najniższego wynagrodzenia wynosi 3190,00 zł) – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości czterokrotności najniższego wynagrodzenia,
  • jest większy niż 250% najniższego wynagrodzenia – może uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości trzykrotności najniższego wynagrodzenia.

W 2012 r. wysokość najniższego wynagrodzenia, stosowana w ramach realizacji programu „STUDENT II”, wynosi 1276 zł.

W przypadku wnioskodawców, którzy mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, wysokość pomocy finansowej nie może przekroczyć 75% kosztów opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz pięciokrotności najniższego wynagrodzenia.

Osoby posiadające osiągnięcia w nauce mogą ubiegać się o przyznanie dodatkowego dofinansowania na pokrycie kosztów nauki.

Możliwość przyznania dodatkowego dofinansowania za wyniki w nauce uzależniona jest od średniej ocen uzyskanej przez wnioskodawcę. Średnia ocen wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna, na podstawie wszystkich ocen uzyskanych przez wnioskodawcę w roku akademickim (szkolnym) poprzedzającym rok akademicki (szkolny), którego dotyczy wniosek o dofinansowanie (wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wpisane do indeksu). W przypadku studentów pobierających naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, brana jest pod uwagę średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.

Dodatkowe dofinansowanie za wyniki w nauce może być przyznane nie wcześniej niż po zaliczeniu przez wnioskodawcę pierwszego roku nauki.

Program dopuszcza możliwość wypłaty dofinansowania w sytuacji powtarzania roku szkolnego lub akademickiego, z tym że może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki, chyba że kolejne powtarzanie roku szkolnego lub akademickiego następuje z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy (np. stan zdrowia).

W sytuacji zmiany kierunku nauki można otrzymać dofinansowanie,  z tym, że jeżeli w wyniku zmiany kierunku nauki wnioskodawca ponownie rozpoczyna pierwszy semestr nauki na danej formie kształcenia, dofinansowanie w ramach programu może zostać przyznane dopiero od semestru, który nie był objęty dofinansowaniem na poprzednim kierunku nauki chyba, że konieczność zmiany kierunku nauki wystąpiła z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy (np. stan zdrowia), wówczas dofinansowanie może zostać przyznane od pierwszego semestru. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy wnioskodawca po przerwaniu nauki na danej formie kształcenia rozpoczyna naukę na pierwszym semestrze innej formy kształcenia.

Wniosek o dofinansowanie jednego półrocza składać należy w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).

W przypadku osób, które pobierają naukę równocześnie w ramach kilku form kształcenia lub pobierają naukę na kilku kierunkach danej formy kształcenia, stosuje się następujące zasady:

 1. wnioskodawca, który chce ubiegać się o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów nauki na wszystkich formach kształcenia lub na wszystkich kierunkach danej formy kształcenia – składa w ramach programu jeden wniosek o dofinansowanie, w którym określa oczekiwany zakres finansowy pomocy na poszczególnych formach kształcenia lub poszczególnych kierunkach danej formy kształcenia,
 2. jeżeli wnioskodawca pobiera naukę w szkołach, których siedziby zlokalizowane są w różnych województwach – wybór Oddziału PFRON (z właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły), do którego złożony zostanie wniosek o dofinansowanie należy do wnioskodawcy.
 3. wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Oddziału PFRON lub wysłać pocztą na adres siedziby Oddziału.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w pierwszym półroczu roku akademickiego 2012/2013 należy składać w terminie od dnia 10 września do dnia 10 października 2012.

Formularze wniosków oraz inne dokumenty dotyczące programu "STUDENT II" dostępne są na www.pfron.org.pl.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 14:11:21, Dodał: Maciej Krzyszkowski