Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 25 kwietnia 2019Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 
 

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym.

Realizatorem programu są: Powiatowe Urzędy Pracy i Oddziały PFRON.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), zwane dla potrzeb programu „absolwentami”.

Formy pomocy w ramach programu:

W ramach programu może być udzielona ze środków PFRON:

 1. absolwentowi skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, pomoc umożliwiająca odbycie stażu u pracodawcy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania, ustalana jest przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż, w wysokości:
  1. 50% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. 40% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  3. 30% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 2. doradcy zawodowemu - premia za wykonywanie dodatkowych czynności, takich jak aktywna współpraca z pracodawcą w realizacji stażu oraz pomoc stażyście w:
  • adaptacji w nowym dla niego środowisku,
  • pełnym zrozumieniu wymagań pracodawcy,
  • uzyskaniu akceptacji współpracowników,
  • radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,

w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką), na zasadach określonych w umowie zawartej z PFRON,

 1. pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej - premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej do 20% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto staż - jeśli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej, natomiast do 10% najniższego wynagrodzenia jeśli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 14:14:21, Dodał: Maciej Krzyszkowski