Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 26 kwietnia 2019Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych » Zadania PCPR »

   Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

 

Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów:

 • usprawniająco-rekreacyjny,
 • rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 • szkoleniowy,
 • psychoterapeutyczny,
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 3. z dysfunkcją narządu słuchu,
 4. z dysfunkcją narządu wzroku,
 5. z upośledzeniem umysłowym,
 6. z chorobą psychiczną,
 7.  z padaczką,
 8. ze schorzeniami układu krążenia,
 9. z innymi niż ww. dysfunkcjami lub schorzeniami.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 3. turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeżeli:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem pobytu opiekuna,
 2. opiekun
  1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  2. nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,
  3. ukończył 18 lat, lub
  4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

(przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.))

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% wymienionych wyżej kwot, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 14:42:31, Dodał: Maciej Krzyszkowski