Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
wtorek, 24 maja 2022Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych » Zadania PCPR »

   Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
  1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  2. zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 2.  jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego planowaną realizację zadania.

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia:

 1. w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 2. w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, wysokość dofinansowania oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w lit. b, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez DPS.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 15:01:36, Dodał: Maciej Krzyszkowski