Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
środa, 01 lutego 2023Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych » Inne uprawnienia »

   Dostępność telekomunikacji i systemów teleinformatycznych

 

Dostępność telekomunikacji i systemów te

Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo telekomunikacyjne, do zestawu usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie, zalicza się m.in. świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 89, przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne („wyznaczony”) jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonej przez siebie usługi powszechnej przez oferowanie:

 1. urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej;
 2. udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej.

Zgodnie z art. 91 ust.1, przedsiębiorca wyznaczony ustala cenę usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład, tak aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne użytkowników końcowych lub odpowiadała ich potrzebom poprzez oferowanie różnych pakietów cenowych oraz sposoby korzystania z usług ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ustala w §5 następujące wymagania dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

 1. w placówce obsługującej użytkowników przedsiębiorcy wyznaczonego wydziela się stanowisko przystosowane do obsługi również osób niepełnosprawnych, wyposażone w urządzenie przekazu tekstu (komputer), umożliwiające kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą;
 2. placówki, o których mowa w pkt 1, powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 3. w placówkach, o których mowa w pkt 1, oraz na stronie internetowej przedsiębiorcy wyznaczonego udostępnia się informacje o miejscach zainstalowania aparatów publicznych tego przedsiębiorcy przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne; informacje te powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na kwartał;
 4. na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych powinny być sporządzane w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki albo powinny być one wysyłane pocztą elektroniczną w formacie tekstowym; żądanie powinno być potwierdzone okazaniem przez osobę niepełnosprawną dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, z tym że w przypadku zgłoszenia żądania:
  1. przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - żądanie realizuje się niezwłocznie po wystawieniu faktury,
  2. dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który została już wystawiona faktura - żądanie realizuje się w terminie 31 dni od dnia jego zgłoszenia;
 5. w placówce obsługującej użytkowników przedsiębiorcy wyznaczonego, na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej powinien być udostępniany cennik i regulamin świadczenia usługi powszechnej sporządzone przy użyciu dużej czcionki albo w formie elektronicznej w formacie tekstowym;
 6. na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych powinien być sporządzany przy użyciu dużej czcionki albo powinien być przekazywany pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury, przedsiębiorca wyznaczony:

 1. oferuje osobie niepełnosprawnej, przy zawieraniu umowy o świadczenie usługi powszechnej oraz na każde żądanie tej osoby, urządzenie końcowe niezbędne do zapewnienia jej dostępu do usługi powszechnej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne;
 2. zakłada aparaty publiczne przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne;
 3.  umieszcza aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim lub korzystającej z aparatu słuchowego;
 4.  znakuje aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby słabowidzące poprzez:
  1. stosowanie kontrastowych kolorów do najważniejszych elementów funkcjonalnych tych aparatów,
  2. umieszczanie napisów prostą czcionką w kolorze wyraźnie różniącym się od koloru tła;
 5. oznacza aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, specjalnym znakiem;
 6. znakuje karty telefoniczne w sposób pozwalający na samodzielne posługiwanie się nimi przez osoby niewidome oraz słabowidzące.

Telekomunikacja Polska S.A. udziela osobom niepełnosprawnym - dorosłym i dzieciom, które ukończyły 16 rok życia w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy - 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament). Uprawnienie to dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu. Z ulg można korzystać w ramach planów: TP standardowy, TP domowy, TP przyjazny oraz TP socjalny.

Ulgi udziela się na podstawie:

 1. w przypadku choroby narządu wzroku – orzeczenia znacznego stopnia niepełnosprawności (z symbolem 04–O),
 2.  w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – orzeczenia znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (z symbolem 03–L),
 3. w przypadku zastosowania przez zespół orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
  • orzeczenia znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol 04–O (choroby narządu wzroku),
  • orzeczenie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol 03–L (zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).

Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Krajowych Ram Interoperacyjności określa m.in., na mocy delegacji zawartej w art. 18 ustawy o informatyzacji, minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z tym rozporządzeniem, podmioty realizujące zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji muszą zapewnić dostęp do tych informacji dla osób niepełnosprawnych, poprzez spełnienie przez ich serwisy internetowe wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) - wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych.
Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia muszą zostać dostosowane do tych wymagań nie później niż do końca kwietnia 2015 roku.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-10-01 12:58:06, Dodał: Maciej Krzyszkowski