Dodatek osłonowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dodatek osłonowy

 

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2023 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, zmieniająca ustawę o dodatku osłonowym. Znowelizowane przepisy umożliwiają przyznanie dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024 r. w wysokości:

 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi :

 1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

* dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późniejszymi zmianami)

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W sytuacji, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późniejszymi zmianami).

 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późniejszymi zmianami).

   

INFORMACJA:

Przyjmowanie wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Budynek „B”

codziennie od 8:30 do 14:30, we wtorki do 16:30 (przerwa w godz. 11:30-11:50)

tel. 044/683-28-85 wew. 37

Autor: Anna Barońska

Pliki do pobrania