Dział Usług Socjalnych i Wolontariatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Usług Socjalnych i Wolontariatu

godziny przyjęć interesantów :

od poniedziałku do piątku 7.30 -10.00 i 14.00 - 15.30

 

Organizacja Działu:

Iwona Broszkiewicz – kierownik Działu

tel. 44 / 683-28-85 wew. 20      tel. kom. 781-698-774 

adres e-mail: iwona.broszkiewicz@mops-radomsko.pl

Anna Kopeć – starszy referent

 

1.     SEKCJA USŁUG OPIEKUŃCZYCHplanowanie i organizacja pracy opiekunek świadczących usługi opiekuńcze

tel. 44 / 683-28-85 wew. 21

Emilia Gałwiaczek – starszy inspektor

tel.    781-698-772         adres e-mail: emilia.galwiaczek@mops-radomsko.pl

Aleksandra Żak – pomoc administracyjno-biurowa

tel.     781-698-771        adres e-mail: aleksandra.zak@mops-radomsko.pl

 

2.     ZESPÓŁ DS. WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO– BEZDOMNOŚĆ

współpraca z osobami bezdomnymi, zapewnienie schronienia

tel. 44 / 683-28-85 wew. 26

Marta Gągorowska – pracownik socjalny

tel.     724-464-681        adres e-mail: marta.gagorowska@mops-radomsko.pl

 

3.     ZESPÓŁ DS. POLITYLKI SENIORALNEJ

kierowanie  do domów pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy społecznej, klubu seniora

tel. 44 / 683-28-85 wew. 26

Joanna Rylik – specjalista pracy socjalnej

tel.   781-698-720        adres e-mail:  joanna.rylik@mops-radomsko.pl

Beata Przybyłowicz – specjalista pracy socjalnej

tel.    783-228-468       adres e-mail: beata.przybylowicz@mops-radomsko.pl

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

tel. 44 / 683-28-85 wew. 29

Kinga Bujacz – starszy pracownik socjalny 

tel.    781-698-761         adres e-mail: kinga.bujacz@mops-radomsko.pl

Karolina Kornacka – starszy pracownik socjalny

tel.   781-698-734          adres e-mail:  karolina.kornacka@mops-radomsko.pl

Dagmara Waloch-Kozera – starszy pracownik socjalny

tel781-698-742            adres e-mail: dagmara.kozera@mops-radomsko.pl

 

Do podstawowych zadań zespołu należy:

I.                Prowadzenie postępowań administracyjnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wydawanie decyzji i przyznawanie świadczeń w zakresie świadczeń niepieniężnych tj.:

1.               usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

2.               specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3.               kierowania do domów pomocy społecznej

4.               kierowanie do klubu seniora

5.               kierowania do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. A. Krajowej 1A

6.               kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku, ul. Stara Droga 85

7.               udzieleniu schronienia osobom bezdomnym

II. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych usług na rzecz świadczeniobiorców pod względem ich jakości i zgodności z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami między Ośrodkiem a wykonawcą usługi,

III. Sporządzanie bilansu potrzeb, sprawozdań, rozliczeń oraz nadzór nad prawidłową realizacją  wykonywanych zadań.

 

Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń

Udzielenie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo każdej innej osoby mającej informację o osobie wymagającej pomocy (za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego) a także z urzędu.

W terminie 14 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc.

Ponadto wywiad środowiskowy (alimentacyjny) jest także przeprowadzany u osób zobowiązanych do alimentacji ( wstępni tj. rodzice, zstępni tj. dzieci) na rzecz klienta. Wywiad ten ma na celu ustalenie możliwości rodziny w zakresie świadczenia pomocy.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna
o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

I.  Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:

1.     osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

2.     osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację,
 • w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem, współpracę z rodziną .

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o tę formę pomocy oraz sytuacji rodzinnej.

Usługi opiekuńcze są świadczone nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.776 zł (netto) dla osoby samotnej,  600 zł (netto) dla osoby w rodzinie

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest ustalana zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/207/20 Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych ustalony jest w wys.:

31,41 zł - 0,90 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obliczonego wg stanu prawnego obowiązującego w chwili wydania decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług,

Koszt jednej godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony jest w wys.:

62,82 zł – 1,80 %  minimalnego wynagrodzenia za pracę obliczonego wg stanu prawnego obowiązującego w chwili wydania decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób ( w szczególności dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają trudności w życiu codziennym, w kształtowaniu relacji z otoczeniem).

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i zasady odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi:

 37 zł – za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w §2 ust. 1,2,4 ww. Rozporządzenia-zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora MOPS w Radomsku z dnia 04.01.2021 r.

Wymagane dokumenty do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dot. osób w wieku poniżej 75 r. ż, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadają  orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne
 • aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry o stanie zdrowia, potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania -w przypadku osób
  z zaburzeniami psychicznymi
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy, itp.)
 • pisemne wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy/wysokości  uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym

II.  Domy Pomocy Społecznej

 Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu pobytu.

Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zgody osoby, która ma być skierowana lub zgody jej przedstawiciela ustawowego. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłat są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z Dyrektorem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 Ustawy o pomocy społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
 • Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione wyżej

 

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa powyżej z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

 

Wymagane dokumenty :

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej  
 • zaświadczenie lekarza psychiatry - w przypadku osoby chorej psychicznie, (zaświadczenie psychologa – w przypadku osoby upośledzonej umysłowo,
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzje organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość, emerytury lub renty, decyzje o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego),
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie i ponoszenie odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy/wysokości  uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za  dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym

III.   Ośrodki wsparcia – Dzienny Dom Pomocy,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Schronisko Dla Osób Bezdomnych

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych może zostać przyznana pomoc
w postaci  usług ośrodka wsparcia.

W ramach ośrodków wsparcia funkcjonują:

1.  Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. A. Krajowej 1A ,

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku przy ul. Stara Droga 85 .

3. Schronisko dla osób bezdomnych

Wykonawcą świadczenia usług jest Stowarzyszeniem Centrum Pomocy PANACEUM w Radomsku, z którym MOPS w Radomsku zawarł umowę i  powierzył  realizację świadczenia usługi schronienia dla osób bezdomnych skierowanych przez tut. Ośrodek

 

 AD. 1 Dzienny Dom Pomocy Społecznej – jest placówką pobytu dziennego służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, świadczącą usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych, które wymagają częściowej opieki i pomocy.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej min:

zapewnia uczestnikom dziennego pobytu opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych oraz oparcie społeczne umożliwia udział w terapii zajęciowej,  umożliwia rozwijanie zainteresowań, rozwój kulturalny i osobowościowy prowadzi aktywizację psychofizyczną seniorów prowadzi poradnictwo socjalne, specjalistyczną pracę socjalną rozwijającą samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem zapewnia możliwość korzystania z posiłków w czasie pobytu w Domu.

 Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku Nr XIII/111/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – usługi świadczone przez Dom są nieodpłatne , odpłatność zaś dot. tylko dwudaniowego posiłku.

Wymagane dokumenty : 

 • pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy , itp.),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu).
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy/wysokości  uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za  dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym

Ad. 2 Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego lub niepełnosprawnością umysłową, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego.

Zadaniem Domu jest między innymi:

udzielenie pomocy poprzez rehabilitację , terapię i opiekę prowadzenie diagnostyki zajęciowej
i psychologicznej, usprawnianie poszczególnych sfer rozwojowych wyznaczonych w diagnozie przysposobienie do życia w rodzinie i w środowisku oraz integracji w społeczeństwie, umożliwienie dostępu do kultury i rekreacji, praca terapeutyczna skierowana do pensjonariuszy
i ich rodzin postępowanie wspierające tj. działania mające na celu osiągnięcie poprawy jakości życia i powstrzymania regresji

 

Wymagane dokumenty: 

 • pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o skierowanie do ŚDS
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych 
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu (decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego , decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy , itp.),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu).
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy/wysokości  uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za  dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym

Ad. 3 Schronisko dla osób bezdomnych

Udzielenie schronienia:

 • udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w   ośrodku wsparcia - schronisku  dla osób  bezdomnych,
 • schronisko  dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe  schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z  bezdomności  i uzyskanie samodzielności życiowej,

Pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych jest odpłatny.

Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych.

Wysokość odpłatności jest ustalana zgodnie z uchwałą  Nr XXXVII/388/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie schronienia,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;
 • zaświadczenie albo oświadczenie o  wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu 12 miesięcy/wysokości  uzyskanego jednorazowego dochodu należnego za  dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

 Koszt pobytu ustala się w oparciu o art. 97 Ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwałę Nr XXXVII/388/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2021 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Koszt dziennego pobytu osoby bezdomnej wynosi:

 • w schronisku dla osób bezdomnych 38,00 zł.
 • w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 78,00 zł.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowe

Autor: Iwona Broszkiewicz