Usługi opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Usługi opiekuńcze

W celu zapewnienia opieki i pozostawienia w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje samodzielnie usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ust. 1-7 Ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osób drugich w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Świadczone są na wniosek osoby chorej na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w wymiarze od 2 do 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zakres świadczonych usług uzależniony jest od stanu zdrowia chorego, jego sytuacji rodzinnej oraz indywidualnego zakresu świadczonych usług.

Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna. Odpłatność ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku i jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby korzystającej z tej formy pomocy. Zgodnie z zarządzeniem nr 48/17 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie ustalenia stawki 1 roboczogodziny za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku stawka 1 roboczogodziny wynosi 17,60 pln.

W ramach zadań zleconych gminie, w Ośrodku realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi . Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunki, posiadające odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczne przygotowanie zawodowe.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku dot. ustalenia stawki 1 roboczogodziny za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 01.02.2017 koszt jednej roboczogodziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 01.02.2017r. do 31.01.2018 wynosi w zakresie rehabilitacji 60zł a logopedii 40 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 30.12.2016 koszt jednej roboczogodziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w pozostałym zakresie wynosi 26,70 zł (obowiązuje od 01.01.2017 do 31.12.2017).

Niezbędne dokumenty:

  • Pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  • Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia poświadczające iż osoba wymaga pomocy osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu (dla osób do ukończenia 75-go roku życia)
  • Decyzja o otrzymywanych świadczeniach np. renta, emerytura.
  • Pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności za usługi opiekuńcze. 
Autor: Małgorzata Rzeźniczak