Klub Senior+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLUB „SENIOR+”


Klub Seniora to miejsce spotkań osób starszych. Seniorzy spotykają się  od poniedziałku do piątku, spędzają razem czas, rozwijają zainteresowania. W Klubie organizowane są m.in. zabawy taneczne, koncerty, zajęcia gimnastyczne i inne zajęcia, zależnie od pomysłu członków oraz możliwości finansowych Klubu. Spotkania w Klubie to dobry sposób poznania nowych ludzi.

Klub Senior+ w Radomsku funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254). Utworzenie Klubu „Senior+” było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel działania Klubu:

Klub Senior + w Radomsku jest miejscem spotkań mieszkańców Radomska w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.
Celem Klubu Senior+ w Radomsku jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

Cele realizowane przez Klub “Senior+”:
· motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
· zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów - członków Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk,
· współpraca z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, ze stowarzyszeniami np. Caritas, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury,
· wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
· propagowanie kultury i sztuki,
· upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
· upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
· propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów,
· podtrzymywanie i rozpowszechnianie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
· wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu społeczności lokalnej

Zadania realizowane przez Klub “Senior+”:
· organizowanie dla uczestników Klubu atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw.: spotkania towarzyskie,
· organizowanie wyjść do kina, teatru,
· organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką,
· organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia,
· organizowanie spotkań tematycznych wyjść i wycieczek krajoznawczych,
· współpraca z policją i strażą pożarną, prawnikami– wykłady i prelekcje na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
· organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje, tj. robótki ręczne, warsztaty kulinarne, plastyczne i inne,
· organizowanie spotkań okolicznościowych.                                                                                             

Zadnia realizowane przez Klub “Senior+” mają na celu:
· poprawę sprawności manualnej i ruchowej,
· dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych,
· nabycie wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata,
· budowanie więzi międzypokoleniowej,
· wymiana doświadczeń i zainteresowań,
· promowanie wiedzy o regionie, kulturze, tradycjach.

Uczestnictwo w Klubie:
Przyjęcie do Klubu “Senior+” w Radomsku wymaga złożenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo i zostały skierowane przez MOPS w Radomsku do uczestnictwa w zajęciach Klubu. Decyzję o skierowaniu do Klubu oraz ustaleniu odpłatności podejmuje Dyrektor MOPS w Radomsku w formie decyzji administracyjnej. Uczestnictwo w Klubie jest odpłatne zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”.
Opłaty wnoszone są zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych.
Klub “Senior+” posiada 20 miejsc. Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami.
Funkcjonowanie Klubu:

Klub „Senior+” mieści się przy Placu 3 Maja 13 w Radomsku i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Podstawy działania Klubu:
Klub działa zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508),
- Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskij w Radomsku z dnia 19 grudnia 2018r.  w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Miasta Radomsko i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku,
- Uchwała Nr LVIII/481/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Radomsku oraz trybu ich pobierania
- Regulaminu Klubu „Senior+” w Radomsku

Kontakt:

Klub „Senior+” w Radomsku
97-500 Radomsko, ul Plac 3 maja 13
tel. 782 826 434  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach 10.00 – 14.00