Zespół ds. uzależnień i przemocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Procedura Niebieskiej Karty

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele podmiotów, o których mowa powyżej, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1245) określa procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełniane przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (wg art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

 

Formy przemocy w rodzinie:

Przemoc fizyczna:

 • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi.

Przemoc seksualna:

 • wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych,
 • niszczenie rzeczy osobistych,
 • demolowanie mieszkania,
 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie.

Zaniedbania:

 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb,
 • pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, nie udzielenie pomocy,
 • uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, wprowadza wśród wielu zmian – jako zadanie własne każdej gminy i obowiązkiem tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, przedstawicieli, powołanych przez wójta, burmistrza, prezydenta, którego zadaniem jest realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, uchwalanego przez radę gminy oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny:

 • diagnozuje problemy przemocy w rodzinie,

 • podejmuje działania profilaktyczne w środowisku zagrożonym przemocą,

 • inicjuje interwencję w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może powoływać Grupy Robocze.

Grupa robocza to specjaliści powołani do pracy z poszczególnymi rodzinami, zgodnie z właściwością przydzielonego rejonu w przypadku dzielnicowego, pracownika socjalnego, problemami występującymi w rodzinie – pedagoga, psychoterapeuty uzależnień, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratora, dzielnicowy.

Do zadań grup roboczych należy:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

Komenda Powiatowa Policji

Radomsko, ul. Piłsudskiego 56

tel. 112 lub 997

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Radomsko, ul. Kościuszki 10

tel. 44 683 28 85

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Radomsko, ul. Kościuszki 12 a

tel.44 685 44 52

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o regulamin określający zasady działania w zakresie:

- inicjowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych,

- opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawania opinii w formie postanowienia

- podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Osoba doznająca przemocy w rodzinie bądź świadek przemocy powinien zgłosić się do pracownika socjalnego, który:

- diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,

- opracowuje wstępny plan pomocy,

- udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności: psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną,

- przekazuje informacje o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

- przekazuje informacje o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,

- organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,

jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich zgłoś się o pomoc.

 

Informacja

budynek C

piętro I , pokój nr 3

tel. 044/ 683-28-85 wew. 42

 

Autor: Radosław Noremberg