Program "Korpus Wsparcia Seniorów"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach programu finansowanego z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2024.

Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Głównym celem Programu jest:

  • wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich;

  • wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku przystąpił do realizacji I Modułu, którego celem jest zapewnienie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Do realizacji zadań określonych w Module I należy zaangażować osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie seniora.

 

Usługi sąsiedzkie świadczone są w wymiarze minimalnym jednej godziny tygodniowo, nie więcej niż 3 godziny dziennie i 50 godzin miesięcznie.

Koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich ustala się

w wysokości 0,45% minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obliczonego według stanu prawnego obowiązującego w chwili wydania decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, przez organ wydający decyzję w I instancji.

Minimalne wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie przedstawiają się następująco:

1) jest osobą pełnoletnią;

2) nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi

sąsiedzkie;

3) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym

osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

4) złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod

względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;

5) zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi

sąsiedzkie;

6) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

7) została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi

sąsiedzkie;

8) została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

 

Pierwszeństwo udziału w Programie posiadają osoby, które są samotne i nie mają wsparcia ze strony najbliższych.

W przypadku dużej ilości chętnych do wzięcia udziału w Programie, o kolejności przyjęcia decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Program realizowany będzie do końca grudnia 2024 roku.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobiście lub telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

97-500 Radomsko, ul. Sadowa 5

pod numerem telefonu 44/ 683-28-85 wew. 26, 29

w dni robocze w godz. 7.30-15.30

 

Autor: Magdalena Zdrodowska