KIS Radomsko - W kierunku zmiany

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczął realizację projektu pn. „ KIS Radomsko - W kierunku zmiany ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX Włączenie Społeczne Działania IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt ten realizowany będzie dla łącznie 100 uczestników w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2019 . Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowe 100 klientów MOPS w Radomsku poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

 Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych 100 uczestników/uczestniczek projektu, poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, stażach zawodowych.
 2. Wzrost dostępu 100 uczestników/uczestniczek projektu do usług specjalistycznych: psychologicznych, poradnictwa zawodowego poprzez udział w zajęciach i treningach ze specjalistami.
 3. Wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne i terapeutyczne 100 uczestników/uczestniczek projektu poprzez udział w zajęciach, warsztatach i grupach samopomocowych.

Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej pomoże zaktywizować klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie kompetencji kluczowych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych, wzrost samooceny, wiary we własne siły, wzmocnienie psychologiczne, przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem. W procesie opracowania ścieżki reintegracji zawodowej dla uczestników projektu będzie uczestniczył psycholog i doradca zawodowy

W programie zaplanowano instrumenty:

Aktywizacji społecznej i edukacyjnej:

 1. Trening kompetencji społecznych - wyjazd trzydniowy
 2. Poradnictwo specjalistyczne psychologa.
 3. Wsparcie terapeuty w ramach funkcjonowania grup wsparcia.
 4. Sfinansowanie vouchera – usługa wizażu i stylizacji dla uczestników projektu.
 5. Zajęcia z języka obcego.
 6. Trening umiejętności społecznych tematyka: m.in. gospodarowanie budżetem domowym.

Aktywizacji zawodowej:

 1. Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników
  i rynku pracy – nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu umożliwiających wejście na otwarty rynek pracy.
 2. Warsztaty doradztwa zawodowego.
 3. Staże zawodowe.

Projekt zakłada również adaptację lokalu użytkowego na potrzeby utworzenia
i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Adaptacja obejmuje wykonanie prac remontowo-budowlanych w efekcie, których powstaną sale szkoleniowe do prowadzenia zajęć dla uczestników projektu wyposażone w odpowiedni sprzęt.

Autor: Iwona Broszkiewicz

Artykuły

Język angielski dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

Przejdź do - Język angielski dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

 

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od dnia 01.12.2017r. rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego.

 

Aneta Kowalczyk
12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Język angielski dla Uczesniktów Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

Zajęcia w ramach Grup Wsparcia

Przejdź do - Zajęcia w ramach Grup Wsparcia

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, od dnia 27.11.2017r. rozpoczęły się zajęcia w ramach Grup Wsparcia.

Aneta Kowalczyk
12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Zajęcia w ramach Grup Wsparcia

Kolejny etap Treningu Umiejętności Społecznych

Przejdź do - Kolejny etap Treningu Umiejętności Społecznych

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniach od 21.11.2017r. do 24.11.2017r. Odbywały się kolejne Treningi Umiejętności Społecznych.

Aneta Kowalczyk
1 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Kolejny etap Treningu Umiejętności Społecznych

Kolejne zajęcia w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych

Przejdź do - Kolejne zajęcia w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych

W ramach Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniach od 13.11.2017r. do 16.11.2017r. odbywają się Treningi Umiejętności Społecznych.

Aneta Kowalczyk
17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Kolejne zajęcia w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Przejdź do - Trening Umiejętności Społecznych

Następnym etapem Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest Trening Umiejętności Społecznych, którego zadaniem będzie wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych uczestników. Zajęcia rozpoczęły się w dniu 24.10.2017r. i będą realizowane w kolejnych miesiącach.

Dagmara Waloch-Kozera
26 października 2017
Czytaj więcej o: Trening Umiejętności Społecznych

Drugi wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

Przejdź do - Drugi wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

W dniach 19-21 września 2017r. odbył się drugi już wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie zorganizowany dla uczestników Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W drugim treningu kompetencji społecznych uczestniczyło 18 osób, które podczas dyskusji moderowanej, mieli możliwość wymiany własnych doświadczeń oraz pracy w grupie. Dodatkowo trenerzy prowadzili prace indywidualną z uczestnikami, analizując studium przypadku i asertywność uczestników Projektu.

Aneta Kowalczyk
27 września 2017
Czytaj więcej o: Drugi wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

Wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

Przejdź do - Wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

W dniach 22-24 sierpnia 2017r. odbył się wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie zorganizowany dla uczestników Projektu "KIS Radomsko – W kierunku zmiany". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W treningu kompetencji społecznych uczestniczyły 23 osoby, kolejna druga grupa uczestników wyjedzie do Napoleonowa we wrześniu. W ramach zajęć uczestnicy przeszli trening komunikacyjny i nabyli umiejętności autoprezentacji, budowania pozytywnych relacji i współpracy w zespole oraz komunikowania własnych potrzeb i prezentowania postawy asertywnej.

Aneta Kowalczyk
31 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Wyjazdowy trening kompetencji społecznych w Napoleonowie

Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach Projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

Przejdź do - Spotknia uczestników z doradcą zawodowym w ramach Projektu "KIS RADOMSKO – W KIERUNKU ZMIANY"

Od dnia 26 lipca do dnia 1 sierpni br w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, przy ul. Kościuszki 10 odbywają się spotkania uczestników Projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany" z doradcą zawodowym. Działaniami objętych jest 50 osób, które już odbyły indywidualne poradnictwo z psychologiem w trakcie realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem spotkań ze specjalistą jest opracowanie ścieżki wsparcia na potrzeby reintegracji społeczno zawodowej uczestników Projektu. Zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym będzie wynikało z indywidualnego planu działania uwzględniającego predyspozycje uczestników oraz potrzeby rynku pracy.

Aneta Kowalczyk
2 sierpnia 2017