Stypendia szkolne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Stypendia szkolne

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego jest udzielana na wniosek: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Pomoc materialna jest udzielana w celu:

 • zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji

 • umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia

 • wspierania edukacji uczniów zdolnych

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2. słuchaczy pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie tego stypendium może być złożony po upływie powyższych terminów.

Stypendium może być udzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% kwoty zasiłku rodzinnego przysługującego dziecku w wieku powyżej 5 roku do ukończenia 18 roku życia.

Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa powyżej. Może być on przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zarówno stypendium jak i zasiłek szkolny mogą być przyznane z urzędu albo na wniosek:

 • rodziców

 • pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka

 • dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka

Wnioski o stypendium lub zasiłek szkolny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 12, budynek B.

 

INFORMACJA

tel. 044 683 28 85 wew. 85

tel. kom. 781 698 769

 

Autor: Anna Barońska

Artykuły

Informacja o wysokości stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2018r.

Przejdź do - Informacja o wysokości stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2018r.

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, że przewidywana wysokość stypendium szkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2018 r. wyniesie 240,00 zł Przypominamy jednocześnie, że stypendium szkolne zostanie wypłacone po przedstawieniu rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.

Lech Ostruszka
12 października 2018