Uwaga! Ważna informacja dotycząca stypendiów szkolnych!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2019

Od 1 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, pokój nr 8 w terminie
do 15 września 2019 r., a w przypadku:

- uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
- słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

Wzór wniosku jest dostępny w tutejszym Ośrodku lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku – formy pomocy: stypendium szkolne.

Kto może złożyć wniosek?
- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły.

Kto może otrzymać?
- Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. 

Za dochód uważa się  sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się: 
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .


Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych. 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów 
według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
- zakup podręczników 
od czerwca 2019 r.,
- pozostałe materiały szkolne 
od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
- abonament internetowy 
od września 2019 r. do czerwca 2020 r.,

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1481),
- Uchwała Nr XXVII/181/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomsko.

 

Autor: Anna Barońska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie