Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
niedziela, 19 maja 2019Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 
 
 • Kierunki działania

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, a w szczególności:

 • likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),
 • przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),
 • likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D),
 • umożliwianie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 • obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 • obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 • obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Realizatorem programu jest tylko ten samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji programu. Samorząd taki zawiera z PFRON porozumienie w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach programu oraz - corocznie - umowę w sprawie realizacji programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych zamieszkałych na terenie danego powiatu.

Adresaci programu:

 1. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:
  1. obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   2. dysfunkcję narządu ruchu,
  2. obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   1. znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   2. dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
  3. obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
   1. znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   2. dysfunkcję narządu wzroku,
  4. obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,
  5. obszaru C:
   1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   2. nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

z zastrzeżeniem ust. 2,

  1. obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  3. obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.
 1. Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.
 2. Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
  1. w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,
   oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności:
  2. w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.
 3. Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obszarów: A–D stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.
 4. W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
  1. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  2. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
  3. ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
  4. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

Formy pomocy:

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie kosztów:

 1. zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A),
 2. zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1),
 3. zakupu urządzeń lektorskich (obszar B2),
 4. zakupu urządzeń brajlowskich (obszar B3),
 5. szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich (obszar B4),
 6. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C),
 7. zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i/lub jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji (obszar D), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku,
 8. uzyskania prawa jazdy (obszar E), w szczególności:
  1. kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
   oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:
  2. kosztów związanych z:
   • zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu,
   • dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,
 9. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F), z uwzględnieniem możliwości refundacji kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku.

Zakres pomocy w ramach programu określa każdorazowo Zarząd PFRON, który do końca grudnia roku poprzedzającego każdy rok realizacji programu przygotowuje i zatwierdza dokument wyznaczający kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku. Dokument ten zawiera, w szczególności, wskazanie obszarów programu, które będą realizowane w danym roku, wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania i wysokość minimalnego udziału własnego.

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

Zasady realizacji programu "Aktywny Samorząd" obowiązujące w roku 2012, znajdziesz tutaj.

Ponadto, zgodnie z decyzją Zarządu PFRON w sprawie podziału środków finansowych na realizację w 2012 r. programu „Aktywny samorząd” w poszczególnych obszarach, opublikowaną w dniu 8 sierpnia, w roku 2012 nie będzie finansowany obszar B4 programu

 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 14:04:23, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 14:13:50 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski