Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

MOPS w UE »

   nasze projekty

 

POKL

 

Projekt  „Możemy więcej”

 

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jest pomysłodawcą oraz realizatorem projektu  „Możemy więcej” współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest poprzez Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” w Priorytecie VII – „Promocja integracji społecznej”. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

 

Cel projektu

 

     Potrzeba realizacji projektu wynika z niekorzystnego położenia klientów Ośrodka, którzy pomimo iż są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i długotrwale korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Główną przyczyną takiej sytuacji jest brak posiadania jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych pozwalających zdobyć zatrudnienie lub zdewaluowanie się już posiadanych oraz słaby potencjał psychospołeczny klientów MOPS w Radomsku. Zatem celem głównym projektu było objęcie wszystkich uczestników instrumentami aktywnej integracji umożliwiającymi podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych mającymi ułatwić grupie ponowne wejście na rynek pracy.  W ramach projektu beneficjenci uczestniczą w kursach zawodowych, szkoleniach oraz treningach umiejętności psychospołecznych.


Cele szczegółowe dla w/w grupy uczestników:
 

1.    Objęcie uczestników kursami i szkoleniami zawodowymi – mającymi na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych.
2.    Przeszkolenie uczestników w zakresie umiejętności psychospołecznych oraz komunikacji interpersonalnej.
3.    Objęcie uczestników projektu wsparciem ze strony psychologa w celu rozpoznania  swoich deficytów i swoich możliwości interpersonalnych.


Harmonogram projektu

 

     Realizacja   działań  zawartych w projekcie obejmuje okres od dnia 10 marca 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

Dnia 6 maja br. rozpoczęliśmy realizację  kursów  zawodowych  w ramach Projektu.
 

Należą do nich:

- Kurs obsługi kasy fiskalnej;
- Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych;
- Kurs kucharza małej gastronomii.
W ramach w/w kursów uczestnicy mają możliwość nie tylko udziału w zajęciach  teoretycznych i praktycznych  mających na celu przygotowanie do zawodu, uczestniczą również w tzw. zajęciach  doszkalających.


Należą do nich:
 

•    Szkolenie z zakresu BHP;
•    Kurs języka angielskiego;
•    ABC Przedsiębiorczości oraz  poruszania się po rynku pracy.

Kursy odbywały się 2 razy w tygodniu (poniedziałek, środa oraz wtorek, czwartek). Każdego dnia  realizowanych było 6 godzin lekcyjnych zajęć ( 6x 45 min.), wraz z przerwą kawową oraz przerwą na obiad. Kursy zakończyły się 12 października 2009r.

 

Dnia 21 maja 2009r. w ramach realizacji projektu ruszyły warsztaty psychologiczne – grupowe.

 

Program zakładał pracę w formie grupowych zajęć warsztatowych mających na celu wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego uczestników. Wychodził naprzeciw potrzebom osób szukających lub zmieniających pracę. Oferował on wiedzę i umiejętności aktywizujące na rynku zatrudnienia.
Zajęcia były realizowane przez 2 miesiące w wymiarze od 203 godzin tygodniowo. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy po 20 osób każda. Skład był stały. Zwiększyło to poczucie bezpieczeństwa uczestników co ułatwiło proces uczenia się i wymiany doświadczeń.

Formy pracy:

•    Krótkie mini wykłady;
•    Analiza materiałów dydaktycznych;
•    Ćwiczenia praktyczne uczestników – rozwijanie własnego doświadczenia;
•    Grupowe oraz indywidualne rozwiązywanie problemów;
•    Dyskusja;
•    Ćwiczenie podnoszące poziom energii oraz relaksujące.


Dnia 23 maja br. rozpoczęła się realizacja kursu zawodowego z zakresu wizażu.

 

Uczestniczki poznały techniki profesjonalnego wykonania makijażu, teorię koloru oraz zasady prawidłowej stylizacji. Kurs odbywał się w weekendy (sobota, niedziela). Każdego dnia realizowanych było 8 godzin lekcyjnych zajęć (8X 45 min.), wraz z przerwą kawową oraz przerwą obiadową. Kurs zakończył się  dnia 11 lipca 2009r.

Trening umiejętności psychospołecznych  obejmował m.in.:
 

•    Planowanie kariery zawodowej;
•    Kształtowanie własnych zasobów i kompetencji społecznych;
•    Trening umiejętności negocjacyjnych oraz radzenie sobie ze stresem itd.

 

Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy szkoleniowe. Każda grupa w ramach treningu realizuje cykl szkoleń  składający się z 8 spotkań. Podczas spotkania każdy uczestnik realizuje 5 godzin lekcyjnych zajęć ( 5x 45 min.), wraz z przerwą kawową oraz przerwą na obiad.Dnia 08 września 2009r. rozpoczęła się integracyjna szkoła języka angielskiego dla dzieci uczestników  Projektu.

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane były w godzinach popołudniowych w ramach zajęć pozalekcyjnych mających na celu wspomóc dzieci w rozwijaniu podstawowych umiejętności oraz rozwijaniu kluczowych kompetencji w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym. W szkole brało udział 30 dzieci – podzielonych wg kategorii wiekowej na 2 grupy po 15 osób każda. Każde dziecko zostało wyposażone w materiały dydaktyczne, gadżety promocyjne oraz otrzymało gorący posiłek w przerwie każdego dnia trwania zajęć dydaktycznych.
Dla dzieci uczestników Projektu biorących czynny udział w zajęciach zaplanowano wiele imprez o charakterze środowiskowym.

 

Należały do nich:

•    Wyjazd do „Zaczarowanego lasu” – wrzesień 2009r.
•    Wyjazd do „Aquaparku” – październik 2009r.
•    Zabawa taneczna „Z tańcem za pan brat” – listopad 2009r.
•    Impreza mikołajkowa – grudzień 2009r.


Dnia  16 września 2009r. rozpoczęła się realizacja programu szkoleniowego grupowych warsztatów woluntarystycznych.

 

Warsztatami objęte były osoby, które uczestnicząc w Projekcie jednocześnie wykonują parce społecznie – użyteczne oraz rokują one na szybsze wyjście z systemu pomocy społecznej. Zastosowanie wolontariatu jako jednego z instrumentów aktywnej integracji pozwoliło na zaangażowanie się samych Beneficjentów Ostatecznych projektu na rzecz pomocy innym oraz zdobycie  Pierowych nowych doświadczeń zawodowych – walcząc z negatywnym zjawiskiem postawy roszczeniowej i uzależnieniem od pomocy społecznej.
Zajęcia odbywały się w okresie od 16 września 2009r. do dnia 15 grudnia 2009r.
Szkolenie składało się z 2 części. Pierwszą część stanowiło przedstawienie idei wolontariatu oraz zasad jego działania w teorii (m.in. definicja wolontariatu, regulacje prawne, zasady działania). Druga część to praktyka. Umożliwiła uczestnikom Projektu odbycie wolontariatu w instytucjach typu: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku, Miejski Ośrodek Pomocy w Radomsku, szpital powiatowy w Radomsku, zespoły szkolno-gimanzjalne na terenie miasta oraz u klientów indywidualnych.

 

Podsumowanie

 

Realizacja projektu „Możemy więcej” PO KL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została zakończona w dniu 31 grudnia 2009r.
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dot. realizacji Projektu oraz charakterystyką działań projektowych  proszę pobrać załączoną prezentację.

 

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5

Zdjęcie nr 6

Zdjęcie nr 7

Zdjęcie nr 8

 

 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2007-10-14 19:35:36, Dodał: Jaromir Woszczyk
Ostatnia modyfikacja: 2010-03-01 12:19:52 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski