Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 29 lutego 2024Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Jak załatwić sprawę »

   dodatki mieszkaniowe

 
 • Wniosek o przyznanie dodatku +deklaracja

Zasady, tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U z 2013 r poz 966 z późn. zmianami, ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych, a także Uchwała Nr XVI/142/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2004r. Uchwała Nr XXIX/239/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Radomska w latach 2012 – 2017r. to akty prawne na bazie, których są przyjmowane, rozpatrywane i realizowane dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców miasta Radomska.

 

Dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać:

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych

 • osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

 • osoby mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,

 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

 • Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1- osobowe powinno przeznaczyć 20% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy

 • Gospodarstwo 2, 3, i 4 – osobowe powinno przeznaczyć 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy

 • Gospodarstwo 5 i więcej osobowe powinno przeznaczyć 12% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osobie ubiegającej się przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Brak c. o. – cena 5 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną razy liczba m2 zajmowanej powierzchni ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu

 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną razy liczba osób w gospodarstwie domowym

 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin z ostatniej faktury za energię elektryczną w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

 

Podstawowymi dokumentami koniecznymi do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy są:

 

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny

 • Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego

 • Dodatkowe informacje niezbędne do wydania decyzji wypełnione i potwierdzone przez zarządcę i wnioskodawcę

 

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 

 • Umowa najmu/ podnajmu

 • Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym

 • Dokument potwierdzający inny tytuł prawny

 • Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez PCPR uwzględniające wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ( punkt 10 orzeczenia)

 • W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

 

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszt uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne ( składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Muszą to być DOCHODY BRUTTO ( czyli z PODATKIEM ) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego. Średni miesięczny dochód członka rodziny oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 

 • Wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to 1540,79 zł)

 • Wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (aktualnie jest to 1100,56 zł)

 

Od 01.03.2015r. najniższa emerytura wynosi 880,45 zł

 

 

Powierzchnia zajmowanego lokalu.

 

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się balkonów, tarasów, loggii, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo

 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

 

DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE LOKALI

 

pow. normatywna 30 % 50 %*

 

1 OSOBA 35 m² 45,50 m² 52,50 m
2 OSOBY 40 m² 52,00 m² 60,00 m²

3 OSOBY 45 m² 58,50 m² 67,50 m²

4 OSOBY 55 m² 71,50 m² 82,50 m²

5 OSÓB 65 m² 84,50 m² 97,50 m²

6 OSÓB 70 m² 91,00 m² 105,00 m²

7 OSÓB 75 m² 97,50 m² 112,50 m²

8 OSÓB 80 m² 104,00 m² 120,00 m²

9 OSÓB 85 m² 110,50 m² 127,50 m²

10 OSÓB 90 m² 117,50 m² 135,00

 

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy poczynając od miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku, lub na okres krótszy, jeżeli umowa najmu lokalu lub tytuł do jego zajmowania kończy się przed upływem sześciomiesięcznego okresu o którym mowa wyżej.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Dodatek Energetyczny przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, ma podpisaną umowę kompleksową o dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu jej dostarczania.

 

Wysokość dodatku energetycznego wynosi od 01 maja 2014 r. do 30.04.2015 r.

 

Dla gospodarstwa jednoosobowego 11,36 zł/miesięcznie

 

Dla gospodarstwa 2 – 4 osobowego 15,77 zł/miesięcznie

 

Dla gospodarstwa 5 osobowego i większego 18,93 zł/miesięcznie

 

Ubiegając się o dodatek energetyczny należy złożyć wniosek ( do pobrania w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych) oraz przedstawić umowę o dostarczanie energii (oryginał do wglądu)


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2007-10-14 19:38:22, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-16 09:49:16 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski