Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Jak załatwić sprawę »

   postępowanie wobec dłużników

 

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

przez organ właściwy dłużnika

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.
Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, organ właściwy dłużnika:
wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych
- nie wydaje się decyzji wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, wówczas organ właściwy dłużnika,
1. kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji
2. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.5)).>
Na podstawie wniosku starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego
dłużnika, gdy dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży
oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący
pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną
przez powiatowy urząd pracy.
Natomiast uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu
właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:
1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika
sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach


Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację
gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

INFORMACJA

 

Budynek B, Pokój Nr 5 – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – tel. 685 -21-84, wew. 34;

Budynek B, Pokój Nr 3 – Postępowanie wobec dłuzników alimentacyjnych – tel. 685 -21-84, wew. 37;

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Nowakowska


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2007-10-14 19:38:04, Dodał: Jaromir Woszczyk
Ostatnia modyfikacja: 2014-12-29 13:21:15 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski