Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 29 lutego 2024Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Jak załatwić sprawę »

   stypendia

 
 • Wniosek o przyznanie stypendium + zał.
 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

O pomoc materialną może ubiegać się rodzic, opiekun prawny, ustawowy lub pełnoletni uczeń zarówno szkoły publicznej, jak i prywatnej. Ilekroć w ustawie jest mowa o uczniach należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

űródłami udzielania pomocy materialnej są środki przeznaczone na udzielanie pomocy materialnej w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego (właściwej ze względu na zakres podmiotowy prawa do pomocy materialnej).

 

Pomoc materialna jest udzielana w celu:

 • Zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji

 • Umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia

 • Wspierania edukacji uczniów zdolnych

 

O pomoc materialną mogą występować:

 • Rodzice oraz prawni opiekunowie niepełnoletnich uczniów

 • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;

 • Słuchacze publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

 • Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie tego stypendium może być złożony po upływie powyższych terminów.
Natomiast o zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium szkolne, nazywane często socjalnym, przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Jest ono wypłacane w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium może być udzielone w formie:

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

 

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% kwoty zasiłku rodzinnego przysługującemu dziecku w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (106.00 zł)

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa powyżej. W roku 2013 i 2014 zasiłek szkolny był wypłacany w przedziale od 100.00 zł do 530.00 zł. Może być on przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Zarówno stypendium jak i zasiłek szkolny mogą być przyznane z urzędu albo na wniosek:

 • Rodziców

 • Pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka

 • Dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka

 

Wnioski o stypendium lub zasiłek szkolny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10 pok. nr 5 i 6.

 Informację wytworzył: Lech Ostruszka


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2007-10-14 19:39:00, Dodał: Jaromir Woszczyk
Ostatnia modyfikacja: 2015-06-15 12:16:20 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski