Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 29 lutego 2024Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Wolontariat »

   Pogotowie Lekcyjne

 

 

Program „Pogotowie lekcyjne”

Program stworzony został z myślą o dzieciach, które nie są w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadawalających wyników w nauce.
Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klientów MOPS poprzez udział wolontariuszy w  procesie nauki szkolnej dzieci.
Realizacja głównego założenia programu wymaga zrealizowania następujących celów szczegółowych:

 
  • pomoc w odrabianiu lekcji
  • wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków
  • informacji z różnych źródeł, ( biblioteka, internet )
  • motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań,
  • pomoc w wykształceniu umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy.
 


Partnerzy lokalni programu

    a. Ośrodek Wspierania Rodziny  Radomsko, ul. Kościuszki 12 a
       Ośrodek Wspierania Rodziny  zapewnia bazę lokalową tj. udostępnia pomieszczenia świetlic środowiskowych, gdzie  wolontariusze spotykają się z dziećmi oraz wspomoga kadrą opiekunów zatrudnionych przez OWR.

     b. Wolontariusze

       Realizacja części merytorycznej programu  spoczywa na wolontariuszach  z MOPS w ramach zawartych porozumień o współpracy.
   
     c. Pracownicy socjalni MOPS
       Pracownicy socjalni dokonują wstępnego rozeznania rodzin z dziećmi, które mają problemy w nauce, a następnie kierują do koordynatora programu celem dokonania szczegółowych uzgodnień  dot. zapotrzebowania na pomoc w ww. zakresie.

Należy oczywiście pamiętać o tym, że wolontariusz to nie specjalista, od którego możemy oczekiwać fachowej pomocy. Wsparcie z jego strony będzie miało charakter uzupełniający, ograniczać się będzie do zaspokajania podstawowych , ale jakże istotnych z punktu widzenia klientów, potrzeb.

 

Projekt „Pomagam Tobie, by pomóc sobie” w ramach Pogotowia Lekcyjnego

 

Okres realizacji :luty-grudzień 2011 r.

 

     Celem projektu jest promocja wolontariatu jako skutecznego narzędzia w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce, hamując jednocześnie proces wykluczenia społecznego. Ponadto organizacja  wolontariatu będzie również  inwestycją w rozwój osobisty ludzi młodych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osób z doświadczeniem zawodowym i życiowym.
    

     Adresatami projektu są zarówno dzieci (uczniowie szkoły podstawowej), które otrzymają wsparcie w zakresie pomocy w odrabianiu prac domowych, przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych, powtórki materiału oraz osoby wpierające – wolontariusze, którzy poprzez  zaangażowanie inwestują w swój rozwój osobisty.
Wolontariuszami w projekcie mogą zostać zarówno osoby młode (uczniowie szkół średnich, studenci, osoby bezrobotne), jak również osoby starsze, chcące działać społecznie wykorzystując przy tym swoje intelektualne zasoby, możliwości i doświadczenie.
Dla wolontariuszy zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu umiejętności psychospołecznych                              i interpersonalnych.
Innowacyjnym działaniem w projekcie będzie stworzenie przez wolontariuszy reportażu filmowego pokazującego osobiste doświadczenia i efekty pracy woluntarystycznej z całego okresu realizacji projektu.
Kolejnym działaniem  będzie zorganizowanie „Biblioteczki”, w której zgromadzone ze zbiórki książki, pomoce naukowe będą stanowiły zaplecze merytoryczne zarówno dla dzieci jak i wolontariuszy. 


Podziel się książką…

     W związku z realizacją projektu „Pomagam Tobie, by pomóc sobie” organizuje się zbiórkę podręczników szkolnych, pomocy naukowych, atlasów, słowników w tym także językowych oraz lektur szkolnych z zakresu nauczania szkoły podstawowej.
Zgromadzone książki zasilą biblioteczkę, która zostanie udostępniona dzieciom objętym programem „Pogotowie lekcyjne”.


Zbiórka książek:

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
        ul. Kościuszki 12 a , budynek A – pokój nr 3 i 5
        w godz. 07.30-15.30

 


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2010-08-19 10:39:31, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2011-02-25 08:32:26 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski