Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
wtorek, 28 maja 2024Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Wolontariat »

   informacje ogólne

 Pobierz całe wideo

 

Co to jest wolontariat  i kto to  jest wolontariusz?

Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie
 
Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariat jest taką formą aktywności, która pozwala na wykorzystanie własnych umiejętności, rozwinięcie zainteresowań, niezrealizowanych, życiowych pasji, jak również zdobycie doświadczeń w nowych dziedzinach.
Zaś dla osób, które dotychczas nie pracowały działalność wolontariacka to szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych na rynku pracy.

 

Kto może zostać wolontariuszem ?

Bez względu na to czy się uczysz, studiujesz, pracujesz bądź jesteś emerytem, rencistą, bezrobotnym -  możesz zostać wolontariuszem!
Ktoś na pewno czeka na Twoją pomoc!
Choć ustawa nakłada na wolontariusza konieczność posiadania określonych kwalifikacji oznacza to, że nie w każdym przypadku chętny, aby zostać wolontariuszem będzie musiał spełniać konkretne wymagania.

 • osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców(opiekunów prawnych)na świadczenie pomocy wolontarystycznej,
 • działalność wolontarystyczna nie jest wliczana do stażu pracy, nie ma wpływu na uzyskanie prawa do nabycia renty, emerytury ani na ich wysokość, nie jest również zaliczana do okresów składkowych i nieskładkowych.

 

Gdzie mogą pracować wolontariusze ?

Obszar działania wolontariuszy może dotyczyć wszystkich kategorii problemowych, każdej dziedziny życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. W zależności od zainteresowań oraz predyspozycji, wolontariusz zawierając porozumienie o współpracy wolontarystycznej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej może podjąć  współpracę z:

 •     osobami starszymi,
 •     samotnymi,
 •     niepełnosprawnymi
 •     dziećmi: - w zakresie pomocy w nauce w ramach programu „Pogotowie lekcyjne” oraz w zakresie opieki i zagospodarowania wolnego czasu,
 •      wolontariusze mają również możliwość zaangażowania się w prace administarcyjno-biurowe wykonywane na terenie ośrodka.

To właśnie cykliczne odwiedziny starszej, samotnej osoby , rozmowy, wspólne czytanie książek lub codziennej prasy, wyjście na spacer uaktywniają odbiorców, pozytywnie zmieniając obraz starości,  zapobiegają izolacji. Natomiast zabawa z dziećmi, twórcze zagospodarowanie im wolnego czasu, wspólne odrabianie lekcji i pomoc w nauce stwarza dzieciom nowe możliwości, zaś rodzicom postawa wolontariusza wskazuje pożądane wzorce zachowań.

Aspekty prawne dotyczące wolontariatu.

Działalność wolontariacka oparta jest  na przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz.873 za zm.)
podstawą wykonywania przez wolontariusza świadczeń jest pisemne porozumienie o współpracy zawierane pomiędzy wolontariuszem a korzystającym, jednak stosunek łączący korzystającego i wolontariusza nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym, zaś wykonywane przez wolontariusza świadczenia są świadczeniami jedynie odpowiadającymi świadczeniu pracy,
zakres świadczonych usług, sposób w jaki będzie realizowany wraz z określeniem norm czasowych ustala wspólnie korzystający wraz z wolontariuszem.
Na żądanie wolontariusza korzystający wydaje pisemne zaświadczenie a także opinię o wykonywaniu przez niego świadczeń, wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na podstawie Ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.).

Kto opiekuje się wolontariuszami?

Osobą, która organizuje i koordynuje pracę wolontariuszy jest Specjalista pracy socjalnej ds. wolontariatu Iwona Broszkiewicz

kontakt:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
                Plac 3-go Maja 10

                w godz.7.30-15.30
               adres e-mail:   iwona.broszkiewicz@mops-radomsko.pl

Dla wszystkich osób  zainteresowanych wolontariatem organizowane są cykliczne spotkania podczas, których  wolontariusze mają okazję podzielić się doświadczeniami oraz uzyskać wsparcie w przezwyciężeniu napotkanych trudności.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zaprasza osoby zainteresowane wolontariatem do  współpracy  z tut. Ośrodkiem. Aktualne zapotrzebowania na świadczenia w tym zakresie będą zamieszczane w „ofertach pracy dla wolontariusza”

Program „Pogotowie lekcyjne”

Program stworzony został z myślą o dzieciach, które nie są w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadawalających wyników w nauce.
Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klientów MOPS poprzez udział wolontariuszy w  procesie nauki szkolnej dzieci.
Realizacja głównego założenia programu wymaga zrealizowania następujących celów szczegółowych:

 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków
 • informacji z różnych źródeł, ( biblioteka, internet )
 • motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań,
 • pomoc w wykształceniu umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy.


Partnerzy lokalni programu

    a. Ośrodek Wspierania Rodziny  Radomsko, ul. Kościuszki 12 a
       Ośrodek Wspierania Rodziny  zapewnia bazę lokalową tj. udostępnia pomieszczenia świetlic środowiskowych, gdzie  wolontariusze spotykają się z dziećmi oraz wspomoga kadrą opiekunów zatrudnionych przez OWR.

     b. Wolontariusze

       Realizacja części merytorycznej programu  spoczywa na wolontariuszach  z MOPS w ramach zawartych porozumień o współpracy.
   
     c. Pracownicy socjalni MOPS
       Pracownicy socjalni dokonują wstępnego rozeznania rodzin z dziećmi, które mają problemy w nauce, a następnie kierują do koordynatora programu celem dokonania szczegółowych uzgodnień  dot. zapotrzebowania na pomoc w ww. zakresie.

Należy oczywiście pamiętać o tym, że wolontariusz to nie specjalista, od którego możemy oczekiwać fachowej pomocy. Wsparcie z jego strony będzie miało charakter uzupełniający, ograniczać się będzie do zaspokajania podstawowych , ale jakże istotnych z punktu widzenia klientów, potrzeb.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2007-10-14 19:43:09, Dodał: Jaromir Woszczyk
Ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 10:44:44 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski